Privacy

Privacy- en cookieverklaring Covid Plus

4 januari 2021

Jouw privacy is voor Covid Plus, handelend onder de naam ATTG B.V., van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Covid Plus allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Covid Plus via de contactgegevens onderaan de pagina.

 

Aanmelden voor een coronatest
Als je een coronabewijs wil om bijvoorbeeld naar een evenement te gaan, dan moet je een coronatest laten afnemen. Je kan je hiervoor aanmelden op testenvoortoegang.org. Voor een aanmelding zijn de volgende gegevens nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Mobiele telefoonnummer
 • Tijdstip coronatest

Op basis van deze gegevens wordt een uniek ‘afspraaknummer’aangemaakt en hieraan koppelen wij de soort coronatest. We gebruiken daarnaast dus de volgende gegevens:

 • Afspraaknummer
 • Soort coronatest

De bovenstaande gegevens zijn nodig om de overeenkomst tussen jou en Covid Plus uit te voeren. Deze gegevensworden voor 48 uur bewaard na het maken van de afspraak. Een uitzondering hierop is het afspraaknummer. Dit wordt 6 maanden bewaard nadat een afspraak is gemaakt.Op deze manier kan een vraag van jou door worden gestuurd naar de juiste persoon.

Verstrekken aan derden
Testenvoortoegang.org is een website van Stichting Open Nederland (hierna: “SON”). Covid Plus heeft een overeenkomst met SON om deze coronatesten af te nemen. Hiervoor maken wij gebruik van een applicatie van SON en krijgen dus toegang tot de bovenstaande gegevens. Voor meer informatie over het registratieproces kan je de privacyverklaring van SON raadplegen.

Voor het uitvoeren van de coronatesten schakelen wij onderaannemers in waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten om jouw gegevens te beschermen. Wij zijn samen met de onderaannemers verantwoordelijk voor de registratie en afname van de testen en het invoeren van de testuitslag. Hiervoor heeftook de onderaannemer van jouw testlocatie toegang heeft tot jouw gegevens in de applicatie van SON. Wij schakelen deze onderaannemers in om de overeenkomst van Covid Plus met jou uit te voeren.

 

Registratie en bevestigen identiteit testlocatie
Na het maken van een afspraak, ga je naar de testlocatie om de coronatest af te nemen. De medewerker van de onderaannemer registreert eerst jouw testafspraak. Hiervoor worden de gegevens van het aanmeldproces gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Mobiele telefoonnummer
 • Boekingsnummer
 • Soort coronatest
 • Tijdstip coronatest

Vervolgens moeten wij jouw identiteit bevestigen. Dit is noodzakelijk om de juiste test bij je af te nemen. Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt:

 • Type identiteitsbewijs
 • Documentnummer identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Postcode en huisnummer (indien benodigd)

Al dezegegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Indien je geen BSN hebt of deze niet beschikbaar is, vragen we jouw postcode en huisnummer. Om jouw identiteit vast te stellen zijn wij hiertoe wettelijk verplicht. Wij vragen jouw postcode en huisnummer dus niet altijd.

Verstrekken aan derden
De gegevens worden in de applicatie van SON gecontroleerd en geregistreerd. Dit betekent dat ze worden gedeeld met zowel Covid Plus als SON. Dit is nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Afnemen antigeen coronatest
In samenwerking met onze onderaannemers kunnen wij een tweetal testen aanbieden. Welke test wordt afgenomen, is afhankelijk van de door jou gekozen activiteit. In vrijwel alle gevallen nemen wij een antigeentest af. De uitkomst van deze test is een bijzonder persoonsgegeven, omdat het gaat over jouw gezondheid.

De testuitslag is nodig om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Verstrekken aan derden
De testuitslag plaatst de onderaannemerdie de test heeft afgenomen in de applicatie van het SON. Zowel SON als Covid Plus hebben dus toegang tot dit gegeven.

 

Afnemen NAAT coronatest
Naast de antigeen coronatest kan ook een NAAT coronatest worden afgenomen. In dit geval worden de volgende gegevens gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Testuitslag

Deze gegevenszijn nodig om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Verstrekken aan derden
Bij de uitvoering van de NAAT coronatest wordt gebruik gemaakt van een geaccrediteerdlaboratorium. Om de uitslag van de test aan jou te koppelen, worden jouw voor- en achternaam, geboortedatum en BSN met het laboratorium gedeeld. Het laboratorium verstrekt de testuitslag vervolgens aan de onderaannemer en deze plaatst het in de applicatie van het SON. Zowel SON als Covid Plus hebben dus toegang tot dit gegeven.

 

Informeren negatieve testuitslag
Om je te informeren over een negatievetestuitslag worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Mobiele telefoonnummer
 • Negatieve testuitslag

Deze gegevens worden gedeeld om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met jou hebben.

Verstrekken aan derden
Wanneer de onderaannemer de testuitslag vast heeft gelegd in de applicatie van SON, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. Dit gebeurt zowel per e-mail als per sms. Om je per e-mail te informeren over je testuitslag wordt gebruik gemaakt van Flowmailer. Om je per sms te informeren over je testuitslag wordt gebruik gemaakt van Message Bird.

Je negatieve testuitslag wordt ook automatisch doorgestuurd naar de CoronaCheck-app van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin kan je de testuitslag bekijken.

 

Informeren positieve testuitslag

Ook wanneer je positief getest wordt op het coronavirus, dan word je hierover geïnformeerd. Daarnaast vragen we je om een aantal gegevens aan te vullen, gemarkeerd met een ster. Bij een positieve testuitslag verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Postcode en huisnummer*
 • Geboortedatum
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht*
 • Positieve testuitslag
 • Vaccinatietoestand*
 • BSN

 

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met jou hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om naar bepaalde gegevens te vragen en om deze door te sturen naar de GGD in jouw regio.

Verstrekken aan derden
Wanneer de onderaannemer de testuitslag vast heeft gelegd in de applicatie van SON, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. Dit gebeurt zowel per e-mail als per sms. Om je per e-mail te informeren over je testuitslag wordt gebruik gemaakt van Flowmailer. Om je per sms te informeren over je testuitslag wordt gebruik gemaakt van Message Bird.

Bij een positieve testuitslag informeert Covid Plusde GGD in jouw regio. Gaat het om een NAAT-test? Dan meldt het laboratorium dit aan deze GGD. Hiertoe zijn zij wettelijk verplicht. De GGD in jouw regio krijgt niet direct alle bovenstaande gegevens. Voor het e-mailadres en mobiele telefoonnummer vragen we jouw toestemming.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens voor een bepaalde periode, afhankelijk van jouw testuitslag. Hierbij hanteren wij twee categorieën:

 • Is jouw testuitslag negatief, dan bewaren wij jouw gegevens voor 4 weken.
 • Is jouw testuitslag positief, dan bewaren wij jouw gegevens voor 12 maanden.

 

De termijn voor het bewaren van jouw gegevens begint te lopen nadat de testuitslag bij ons bekend is geworden.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze diensten.

 

Cookies
Covid Plus gebruiktgeencookies.

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

 

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Jeroen van de Beek en is bereikbaar per telefoon op 050-2093499voor al jouw vragen en verzoeken met betrekking tot privacy.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

 

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan de pagina.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij
 • Intrekken van toestemming
 • Een bepaalde verwerking beperken
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar support@covidplus.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
ATTG B.V.
Rijksstraatweg 20 A
7391MP Twello
E-mailadres: support@covidplus.nl
Telefoon: +31850410427

KvK nummer: 69328978